Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Klasseskemaer

Periode: Forår 2018
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:05 KE KLA MZ KLA KE KLA KE KLA JØ KLA
2: 08:05 ‒ 08:55 KE IDR GYM MZ DAN KE MAT KE MAT
PHE
JØ ENG
3: 08:55 ‒ 09:45 KE IDR GYM MZ DAN TI KRI AS PLC
PHE
MZ DAN
4: 10:20 ‒ 11:10 MZ DAN JA MUS 606 MZ DAN JA BIL BKØ
PHE
MZ DAN
5: 11:10 ‒ 12:00 MZ DAN
PHE
KE MAT
PHE
MZ DAN JA BIL BKØ
PHE
MZ N/T
6: 12:45 ‒ 13:35 PHE UUV PHE
TI KRI
MZ DAN KE MAT KE MAT