Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Klasseskemaer

Periode: Efterår 2017
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:05 KE KLA KE KLA KE KLA JØ KLA
2: 08:05 ‒ 08:55 KE IDR GYM KE MAT KE MAT
PHE
JØ ENG
3: 08:55 ‒ 09:45 KE IDR GYM TI KRI PHE
4: 10:20 ‒ 11:10 JA MUS 606 JA BIL BKØ
PHE
5: 11:10 ‒ 12:00 PHE KE MAT
PHE
JA BIL BKØ
PHE
6: 12:45 ‒ 13:35 AS PLC
PHE
PHE
TI KRI
PHE UUV KE MAT KE MAT