Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Klasseskemaer

Periode: Forår 2018
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:05 KE KLA HJ KLA KE KLA KE KLA JØ KLA
2: 08:05 ‒ 08:55 KE IDR GYM HJ DAN KE MAT KE MAT
PHE
JØ ENG
3: 08:55 ‒ 09:45 KE IDR GYM HJ DAN TI KRI AS PLC
PHE
HJ DAN
4: 10:20 ‒ 11:10 HJ DAN
PHE
JA MUS 606 HJ DAN
PSP
JA BIL BKØ
PHE
HJ DAN
5: 11:10 ‒ 12:00 HJ DAN
PHE
KE MAT
PHE
PSP
HJ DAN
PSP
JA BIL BKØ
PHE
HJ N/T
6: 12:45 ‒ 13:35 PHE UUV
PSP
PSP
TI KRI
HJ DAN
PSP
KE MAT
PSP
KE MAT
PHE