Billedet på sidehoved
 • Gug Skole
 • Solhøjsvej 2, 9210 Aalborg SØ
 • 96352300
 • gug-skole@aalborg.dk
Billedet på sidehoved

Gug skoles værdiord: Faglighed - Tryghed - Samarbejde - Respekt.

DUS

International uge 48

 • ikon
  HENRIK BILGRAU den 21-04-2015
   
  Kære forældre
   
  Vi i skolebestyrelsen har ofte debatteret, hvordan vi kan kommunikere bedre til Jer øvrige forældre om det, som skolebestyrelsen beskæftiger sig med. Vi vil gerne med dette vedhæftede nyhedsbrev i kort form fortælle lidt om, hvad der blandt andet rører sig i skolebestyrelsen for tiden.
   
  I vil kunne læse om:
   
  • Hele Visse flyttes under Nøvling Skoledistrikt
  • Afvisning af at få vejene omkring Prins Paris Allé og Kong Minos Vej under Gug Skoledistrikt
  • Renovering
  • Skolemadsordning/kostpolitik
  • Sundhedspolitik i det hele taget
  • Lejrskoler fremadrettet
  • Fokus på DUS
  • Det videre arbejde med folkeskolereformen
 • ikon
  LARS TYBJERG MØLGAARD den 16-03-2015
  Kære forældre

  I skal have mange tak for jeres bidrag til at evaluere nogle af vores tiltag i dette skoleår. Jeres svar bruger vi aktivt, sammen med elevernes respons og vores egne erfaringer i arbejdet med at planlægge det kommende skoleår.
  Samlet har 257 af jer forældresvaret på spørgeskemaet flest fra indskolingen, nemlig 133 besvarelser, 68 fra mellemtrinet og 56 fra udskolingen.  Når I læser svarprocenterne er ”Total” vægtet ud fra antallet af besvarelser.
  Som vi skrev ud, har vi kun valgt et udsnit af vores tiltag i vores spørgeskemaundersøgelse – nemlig de områder, hvor vi enten har størst muligt handlerum og/eller der, hvor vi har været mest i tvivl. Foruden de mange svar som fremgår i vedhæftede oversigt, har vi fået mange gode inputs gennem åbne besvarelser, hvor I har kommet med mange gode ideer og konstruktive kommentarer – vi tager dem alle i overvejelse i det fremtidige arbejde.
  Jeg vil i det efterfølgende forsøge at sammenfatte lidt på jeres svar – læs selv de præcise svarprocenter i det vedhæftede.
   
  Lektiecafe
  Når det gælder lektiecafeen, er der størst deltagelse ved de yngste elever og en dalende interesse jo større eleverne er. Forældrenes vurdering af kvaliteten er ligeledes højest ved de mindste. På samme vis er tilfredsheden med bemandingen også størst i indskolingen, her er tilfredsheden mindst på mellemtrinnet. I ønsker at vi organiserer lektiecafeen enten klassevis eller på tværs af årgangen – jo ældre eleverne er, jo mere hælder I mod en organisering i årgange. Sidst, men ikke mindst, så ønsker I lektiecafeen placeret som afslutning på dagen – her er udskolingsforældrene mest åbne overfor alternativ placering.
  Vores tanker her og nu (med forbehold for at det er tidligt i planlægningsfasen): Vi ønsker, at lektiecafeen bliver et attraktivt tilvalg for eleverne.  Derfor forsøger vi løbende at tilpasse vores organisering, så det bliver til størst mulig glæde for så mange elever som muligt. Vi er enige med jer forældre i, at særligt på mellemtrinnet har bemandingen været for dårlig, hvilket vi gør bedre i det kommende skoleår. Vi ved i skrivende stund ikke, om lektiecafeen bliver obligatorisk i kommende skoleår, da det afhænger af, om der udskrives folketingsvalg på denne side af sommerferien og herefter om folketinget vedtager forslaget. Så længe det er frivilligt, må vi kun placere lektiecafeen om eftermiddagen, men skulle den blive obligatorisk, vil vi formentlig i perioder afprøve andre placeringer.
   
  45 min. bevægelse
  Her er det tydeligt, at der hvor bevægelsen har været organiseret som selvstændige timer, har I som forældre den klareste opfattelse af, at der har været en øget mængde bevægelse i hverdagen. Der hvor det i højere grad har været indarbejdet i undervisningen, har I ikke samme oplevelse. I overvejende grad ønsker I forældre, at vi veksler mellem at lave det som selvstændig aktivitet og integrere det i undervisningen.
  Vores tanker her og nu (med forbehold for at det er tidligt i planlægningsfasen): Vi vil i højere grad arbejde hen imod at integrere det i undervisningen, da det er der, vi oplever det giver mest udbytte læringsmæssigt.  På mellemtrinet øger vi idrætsundervisningen en smule (halkapacitet begrænser os en del) og det er vigtigt at have for øje, at idrætsundervisningen er en del af de 45 min. bevægelse pr. dag i gennemsnit.
   
  Skoledagens organisering
  Der er stor opbakning fra jer forældre til, at vi fortsat prioriterer en lidt længere skoleuge, for så i stedet at lave nogle dage kortere, når det giver mening (skolernes motionsdag, sidste dag før jul etc.). I ønsker også, at vi fortsat arbejder med en lidt kortere fredag i forhold til de øvrige dage.
  Vores tanker her og nu (med forbehold for at det er tidligt i planlægningsfasen): Vi arbejder på at følge jeres input – vi er også fuldstændig enige i at det er en rigtig prioritering J
   
  Særligt for udskolingen
  Der er opbakning til, at vi fortsat tilstræber at lave dagene sådan, at de ikke har lange fag-faglige dage. Der er stor tilfredshed med vores udbud af valgfag og overvejende tilfredshed med holddelingsugerne i udskolingen.
  Vores tanker her og nu (med forbehold for at det er tidligt i planlægningsfasen): Vi vil fortsat forsøge at prioritere i skemalægningen, at eleverne ikke får lange fag-faglige dage. Vi vil fortsætte i samme spor med vores valgfag, men vil hele tiden forsøge at forbedre tilbuddet, særligt kunne vi ønske mere vægt på de ”håndværksmæssige” kreative fag (billedkunst, design, sløjd etc.). Sidst ,men ikke mindst, arbejder vi på at finde den rigtige model for vores linjefag og holddelingsuger – vil formentlig rette til i det kommende skoleår, men ikke vende det hele på hovedet.
   
  Generel holdning
  Vi er meget glade for at hele 70% er meget enige/enige i, at vi arbejder fornuftigt med folkeskolereformen, 25% er hverken enig eller uenig og kun 4% er utilfredse med den måde vi arbejder med folkeskolereformen på.  
  Vores tanker her og nu (med forbehold for at det er tidligt i planlægningsfasen): Vi er opmærksomme på at tilfredsheden er størst i indskolingen og at det ikke er en sovepude – vi vil hver dag arbejde for, at Gug Skole er bedre i dag end den var i går – i det arbejde vil vi forsøge at gå nye veje, men sikkert også lave skæverter, og er indstillet på at skifte spor, hvis vi oplever, at vi er på ”afveje”.
   
 • KARINA BØNSDORFF ROUTHE den 13-03-2015
  Legepatrulje, venskabsklasser 5.årgang og GameBoostere
  Som noget nyt vil 5.årgang fra næste uge komme ned i 0.klassecentret og lege med deres venskabsklasser. 5.årgang er ikke tilknyttet legepatruljen, og vil derfor ikke have grønne t-shirt på. Samarbejdet og dialogen bliver mellem børnehaveklasselederne samt 5.årgangs lærere. Det må forventes, at de store elever skal klædes på til opgaven, så måske er det en god ide, at børneklasselederne kommer på besøg i 5.årgang og fortæller lidt om børnene mv.

  Når 5.årgangs elever starter i 6.klasse, så får de samme elever mulighed for at blive tilknyttet legepatruljen og det positive ved den nye ordning er at eleverne så kender hinanden.

  En gang om ugen vil skolens nye GameBoostere komme og sætte ekstra puls på legen i 0.klasseskolegården. Jesper, som er tovholder for GameBoosterne på 0.årgang, kommer lige rundt i klasserne for at tale med jer om det forinden.


  Legepatruljen vil fremadrettet være hos eleverne i 1.kl-2.klasse, i denne skolegård vil der også være tilknyttet to GameBoostere, som en gang om ugen sætter aktiviteter igang. I næste uge kommer de to GameBooster og Karina rundt i 1.-2.klasse og informerer.


  Jesper og Karina 

Besøgstæller

598169